אגרות לתשלום

כל העמלות המשולמות esta-america.com הן עבור אספקת השירות/ים המפורטים באתר האינטרנט שלנו. אלא אם צוין אחרת, כל העמלות מצוטטות בליש"ט (GBP) או בדולר ארה"ב (USD). הלקוח אחראי לתשלום כל העמלות והמסים החלים הקשורים לשירותים שלנו באמצעות אחת משיטות התשלום המקובלות שלנו.

העמלות שלנו אינן כוללות עלויות אחרות שהן חלק מתהליך ההגירה או בקשת הוויזה כגון אגרות הגשת בקשת ויזה, דמי לינה ממשלתיים, בדיקות רפואיות ומשטרתיות, תרגום מסמכים וכו '. במסגרת השירות/ים אשר מסופק/ים ללקוח, תיקבע ללקוח אינדיקציה משוערת של שכר הטרחה המהווה חלק מהתהליך, בצירוף הבהרה באשר למועד תשלום עלויות אלה.

הלקוח מסכים כי כל דמי השירותים נחשבים כדמי שנצברו לאחר ששולמו ובכפוף לתנאי סיום השירות ומדיניות ההחזרים המפורטים בהסכם זה;

מדיניות החזרים כספיים

מיד עם קבלת התשלום, הלקוח נחשב כמי שהתקשר עם שירותי esta-america.com. השירות שלנו הוא הייעוץ והמומחיות המקצועית שלנו. לאחר מתן השירות ללקוח, לא ניתן להחזירו, בין אם הלקוח שינה את דעתו ובין אם אינו מעוניין עוד להשתמש בשירותים.

כל ההחזרים יישארו אך ורק על פי שיקול דעתה של ההנהלה ויהיו בניכוי עמלת בנקאות וניהול בסך 29 דולר ארה"ב או 15% מהתשלום הראשוני של הלקוח (הגבוה מביניהם).

במקרה של החזר תשלום באמצעות כרטיס אשראי, יוחזרו הכספים לכרטיס האשראי ששימש לתשלום הלקוח. אם כרטיס זה אינו תקף עוד, הלקוח יהיה אחראי לבצע הסדרים עם הבנק או ספק האשראי שלו להעברת הכספים.